ข้อแนะนำ

 1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ ทำทุกข้อ
 2. เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวโดยใช้เมาส์คลิกส์ให้ตรงตัวเลือก ก,ข,ค,ง,ที่กำหนดมาให้
 3. ถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ให้คลิกส์ใหม่ตามที่ต้องการ
 4. กำหนดให้คะแนนข้อที่ถูกเป็น 1 คะแนน ข้อตอบผิดหรือมากว่าหนึ่งในข้อเดียวกัน ให้เป็น 0 คะแนน

คำชี้แจง  เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

  1. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของวัยรุ่นที่เกิดจากอิทธิพลสื่อ
ก. ใส่สายเดี่ยวตามศิลปินคนดัง
ข. แห่ไปต้อนรับศิลปินต่างชาติที่เข้ามาเปิดการแสดง
ค.
สมัครประกวดเวทีต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง
ง.
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมากขึ้น
2. วัฒนธรรมไทยมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจากสาเหตุใด
ก.
การพัฒนาเทคโนโลยี
ข.
การติดต่อกับชาติต่าง ๆ
. การเพิ่มขึ้นของประชากร
ง.
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.
วัฒนธรรมทำให้มนุษย์รู้จักปรับตัว
ข. วัฒนธรรมสมัยใดก็เป็นสมบัติเฉพาะคนสมัยนั้น
ค.
วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีทั้งคุณและโทษจึงเปลี่ยนแปลงได้
ง.
วัฒนธรรมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ดีจะสลายไปในที่สุด
4. ข้อใดไม่ใช้พฤติกรรมของเยาวชนไทยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านสื่อสาร
ก.
ไม่สนใจผู้อื่น ความสัมพันธ์ในสัมพันธ์ในครอบครัวน้อยลง
ข.
การเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง
ค.
ไม่มีวินัยการใช้โทรศัพท์มือถือ
ง. นิยมเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหาความรู้
5.
วัฒนธรรมไทยถือเป็นมรดกของสังคมไทยหมายถึงข้อใด
ก.
มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน
ข. เป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรรักษา
ค.
ประวัติความเป็นมายาวนาน
ง.
เป็นมรดกทางวัตถุโอนให้ใครไม่ได้
6.
ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย
. สินค้าโอท็อปทำให้คนไทยนิยมสินค้าไทยมากขึ้น
ข.
เยาวชนไทยนิยมบริโภคอาหหารญี่ปุ่นมากกว่าอาหารไทย
ค.
ความนิยมอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานมีมากขึ้นในสังคมไทย
ง. ความนิยมการเขียนจดหมายน้อยลงใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น
7. สาเหตุใดที่ทำให้สถาบันครอบครัวในปัจจุบันประสบปัญหามากที่สุด
ก.
ครอบครัวเดี่ยวขาดผู้ดูแล
ข.
ความผูกพันในครอบครัวน้อยลง
ค.
ผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้าน
ง.
การแข่งขันในทางเศรษฐกิจ
8.
การป้องกันปํญหาอาชญากรรมข้อใดถูกต้องที่สุด
ก.
ส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพได้
ข.
กำหนดโทษของผู้กระทำผิดให้มากขึ้น
ค.
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีเป้าหมาย
ง. ส่งเสริมความรักความอบอุ่นและความเข้าใจในสถาบันครอบครัว

9. ปัญหาสังคมข้อใดเป็นผลกระทบน้อยที่สุดจากการพัฒฯาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ก. การฉ้อราษฎร์บางหลวง
ข.
การอพยพจากชนบทสู่เมือง
ค. การขาดคุณธรรม
ง. การแข่งขันเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง
10. ข้อใดเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมได้ดีที่สุด

ก.
ออกกฎหมายให้ทันสมัย
ข. ตั้งหน่วยงานรัฐให้เพียงพอในการดูแลปัญหา
ค. จัดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ไม่ต่างคนต่างทำ
ง. อบรมปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบตั้งแต่วัยเยาว์