Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้เบื้องต้นของการโฆษณา
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
ประเภทของการโฆษณา
การเขียนข้อความโฆษณา
การใช้ภาพโฆษณา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
สื่อโฆษณา
การทดสอบประเมินผลการโฆษณา
คุณสมบัตินักโฆษณา
บริษัทตัวแทนโฆษณา
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เนื้อหาวิชา
ป้ายจราจรอัจฉริยะ
ภาพป้ายโฆษณาจราจรอัฉริยะ
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีกับการโฆษณา
     1. โฆษณาประเภทประกาศแจ้งความ  เป็นโฆษณาขั้นพื้นฐานที่สุด เป็นโฆษณาที่ต้องมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัย
     2. โฆษณาประเภทเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิต  โฆษณาที่เอาสินค้าประเภทเดียวกัน ต่างยี่ห้อมาแข่งขันกัน
     3. โฆษณาแบบขยายตลาด  เป็นโฆษณาทีดูเหมือนตลาดอิ่มตัว  และแนบแน่นไร้ช่องว่าง โฆษณานี้จะทำให้ผู้บริโภคมองว่าสินค้าชนิดเดียวกันมีความต่างกัน

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด