Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้เบื้องต้นของการโฆษณา
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
ประเภทของการโฆษณา
การเขียนข้อความโฆษณา
การใช้ภาพโฆษณา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
สื่อโฆษณา
การทดสอบประเมินผลการโฆษณา
คุณสมบัตินักโฆษณา
บริษัทตัวแทนโฆษณา
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เนื้อหาวิชา
Movable LED
ภาพสื่อ Movable LED เทคโนโลยีป้ายโฆษณาแบบใหม่
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

การพัฒนาระบบโฆษณา
     1. โฆษณานิเทศ เป็นการชี้แจง บอกกล่าวให้ประชาชนทั่วไปรู้จักสินค้า คุณภาพสินค้าตลอดจนบริการที่ได้รับจากการซื้อสินค้า
     2. การโฆษณาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนทั่วไป  เช่นเมื่อมีสินค้าใหม่นักการตลาดต้องหาวิธีให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าโดยสินค้าใหม่จะเน้นความสะดวกสบายประหยัดเวลา
     3. โฆษณาเพื่อความสะดวก เป็นการชี้ชวนเพื่อให้เกิดการซื้อสินค้าที่นอกเหนือหรือเกินความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด