Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้เบื้องต้นของการโฆษณา
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
ประเภทของการโฆษณา
การเขียนข้อความโฆษณา
การใช้ภาพโฆษณา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
สื่อโฆษณา
การทดสอบประเมินผลการโฆษณา
คุณสมบัตินักโฆษณา
บริษัทตัวแทนโฆษณา
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เนื้อหาวิชา
aidca model
ตัวอย่างภาพสื่อโฆษณา
การประเมินผลโฆษณา

รูปแบบของการโฆษณา
     การทดสอบการโฆษณาทำได้หลายรูปแบบ  หลายวิธี  ขึ้นอยู่กับเป้าหมายว่าเราต้องการวัดผลอะไรบ้าง  โดยทั่วไปสามารถจำแนกการวัดผลได้อย่างกว้างไว้ 2 ประการดังนี้
1. การทดสอบชิ้นงานโฆษณา เป็นการทดสอบงานโฆษณาในด้านต่างๆ  โดยอาศัยหลักของ  AIDCA MODEL  มาใช้ในการตรวจสอบดังนี้
     1. Attention สะดุดใจ เป็นสิ่งแรกที่งานโฆษณาควรมี  เป็นการวัดความรู้สึกครั้งแรกในการเห็นงานโฆษณา
     2. Interest ความสนใจ  สิ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคสนใจไปสู่การอ่านรายละเอียด  เป็นการวัดว่าความสนใจในงานโฆษณาอยู่ในระดับใด
     3. Desire ความปรารถนา  เป็นตัวเร่งเร้าให้เกิดความอยากได้อยากซื้อ  เป็นการวัดผลว่าซื้อสินค้าจากงานโฆษณาหรือไม่
     4. Conviction ความเชื่อมั่น  คือความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ  เป็นการวัดว่าลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้า จากงานโฆษณาหรือไม่
     5. Action การกระทำ  คือการกระตุ้นเตือนให้เกิดการกระทำตาม  เป็นการวัดผลการโฆษณาที่มีผลต่อการซื้อสินค้า และใช้บริการ
2. การทดสอบสื่อโฆษณา  เป็นการทดสอบว่าสื่อใดได้ผลดีกว่ากัน

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด