Marketing Department
สารบัญ
5. การใช้ภาพโฆษณา
5.1 การสื่อความหมายด้วยภาพ
5.1.1 ความสำคัญการสื่อด้วยภาพ
5.1.2 วิธีการสื่อความหมายด้วยภาพ
5.2 ประเภทของภาพ

5.2.1 ภาพสินค้าโดด
5.2.2 ภาพสินค้าพร้อมตกแต่ง
5.2.3 ภาพสินค้าขณะถูกใช้
5.2.4 ภาพแสดงปัญหา
5.2.5 ภาพประกอบพาดหัว
5.2.6 ภาพประกอบข้อความโฆษณา
5.2.7 ภาพแสดงคุณภาพสินค้า
5.2.8 ภาพแสดงเรื่องราวต่อเนื่อง
5.2.9 ภาพขยายส่วนหนึ่งเป็นพิเศษ
5.2.10 ภาพแสดงภาพพจน์ของสินค้า
5.2.11 ภาพโฆษณาเปรียบเทียบ
5.2.12 ภาพการ์ตูน
5.2.13 ภาพจินตนาการ
หน่วยการเรียน
ความรู้เบื้องต้นของการโฆษณา
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
ประเภทของการโฆษณา
การเขียนข้อความโฆษณา
การใช้ภาพโฆษณา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
สื่อโฆษณา
การทดสอบประเมินผลการโฆษณา
คุณสมบัตินักโฆษณา
บริษัทตัวแทนโฆษณา
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เนื้อหาวิชา
การใช้ภาพแบบลบ
ตัวอย่างภาพโฆษณาแบบลบ
การใช้ภาพโฆษณา

วิธีการสื่อความหมายด้วยภาพ
     การสื่อความหมายด้วยภาพ  คือการสร้างภาพพจน์จากจินตนาการ  แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพ

การสื่อความหมายด้วยภาพสามารถทำได้ 3 วิธ
1. แบบบวก คือการแสดงภาพพจน์ในความรู้สึกที่ดี
2. แบบลบ  คือภาพที่ดูแล้วให้ความรู้สึกที่น่าเกลียด
     สิ่งที่ควรคำนึงในการใช้ภาพโฆษณาแบบลบ
     1. พึงระวังด้านมารยาทของการโฆษณา
     2. พึงระวังภาพพจน์ในทางลบของสินค้า
3. แบบอุปสรรค  คือ  ภาพที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด