Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้เบื้องต้นของการโฆษณา
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
ประเภทของการโฆษณา
การเขียนข้อความโฆษณา
การใช้ภาพโฆษณา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
สื่อโฆษณา
การทดสอบประเมินผลการโฆษณา
คุณสมบัตินักโฆษณา
บริษัทตัวแทนโฆษณา
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เนื้อหาวิชา
แรงจูงใจด้านเหตุผล
ภาพโฆษณาใช้แรงจูงใจด้านเหตุผล
แรงจูงใจ (Motive)

สาเหตุที่สามารถทำให้เกิดความต้องการการซื้อสินค้าได้  สามารถจำแนกได้ 2 วิธี
     1.แรงจูงใจซื้อด้วยเหตุผล(Rational Motive) หมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการจูงในให้เกิดความต้องการซื้อ ซึ่งเหมาะสำหรับสินค้าจำเป็นที่ต้องซื้อใช้ในชีวิตประจำวัน

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด