Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้เบื้องต้นของการโฆษณา
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
ประเภทของการโฆษณา
การเขียนข้อความโฆษณา
การใช้ภาพโฆษณา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
สื่อโฆษณา
การทดสอบประเมินผลการโฆษณา
คุณสมบัตินักโฆษณา
บริษัทตัวแทนโฆษณา
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เนื้อหาวิชา
การโฆษณาการค้าปลีก
ภาพการโฆษณาการค้าปลีก
ประเภทของการโฆษณา

การโฆษณาการค้าปลีก Retail Advertising
     หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการโฆษณารับท้องถิ่น (Local Advertising) เป็นการโฆษณาที่เหมาะสำหรับสินค้าหรือบริการที่มีขอบเขตการจำหน่ายอยู่แต่ละท้องถิ่น เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้สื่อโฆษณาระดับท้องถิ่น เช่น การโฆษณาทางไปรษณีย์ การทำป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ (Cut-Out) โปสเตอร์ (Poster) หรือ “ใบปิด” ใบปลิว ใบโฆษณาพับ จดหมายขาย วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์(เคเบิ้ลท้องถิ่น) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด