Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขาย
ช่องทางการจัดจำหน่าย
การจัดองค์การขาย
การสรรหา การคัดเลือก การอบรมพนักงานขาย
ทฤษฎีและเทคนิคการขาย
เอกสารการขาย
กระบวนการขาย
การเสนอการขาย
การแก้ปัญหาและการปิดการขาย
การติดตามผลและบริการหลังการขาย
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา : ศิลปการขาย
อาจารย์ผู้สอน
อ.สุดเขต หนูรอด
อ.บรรจง   รัตนเลิศ
เกณฑ์วัดผล
80 %
เวลาที่ใช้เรียน
33 ชั่วโมง (1 หน่วยการเรียน : 3 ชั่วโมง)
เงื่อนไขรายวิชา
1. ผู้เรียนควรมีความรู้เบื้องต้นในการใช้อินเทอร์เน็ต
2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบระหว่างเรียนหลังจากเรียนเนื้อหาในหน่วยนั้นแล้ว
3. ผู้เรียนทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนหลังจากเรียนเนื้อหาทั้งหมด 11 หน่วย แล้ว
ระดับผู้เรียน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขาย

 
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด