Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขาย
ช่องทางการจัดจำหน่าย
การจัดองค์การขาย
การสรรหา การคัดเลือก การอบรมพนักงานขาย
ทฤษฎีและเทคนิคการขาย
เอกสารการขาย
กระบวนการขาย
การเสนอการขาย
การแก้ปัญหาและการปิดการขาย
การติดตามผลและบริการหลังการขาย
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ศิลปการขาย
หน่วยเรียนที่ 7
กระบวนการขาย

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของกระบวนการขายได้
2. สรุปวิธีการแสวงหาผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าได้
3. อธิบายวิธีการกลั่นกรองลูกค้าได้

4. บอกสิ่งจำเป็นที่จะต้องเตรียมเมื่อเข้าพบลูกค้าได้้
5. เลือกเทคนิควิธีการเข้าพบลูกค้าได้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้


ภายในบทเรียนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
1. กระบวนการขายตอนที่ 1
2. กระบวนการขายตอนที่ 2

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด