Marketing Department
สารบัญ
หน่วยการเรียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขาย
ช่องทางการจัดจำหน่าย
การจัดองค์การขาย
การสรรหา การคัดเลือก การอบรมพนักงานขาย
ทฤษฎีและเทคนิคการขาย
เอกสารการขาย
กระบวนการขาย
การเสนอการขาย
การแก้ปัญหาและการปิดการขาย
การติดตามผลและบริการหลังการขาย
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
เนื้อหาวิชา
aidas
ภาพทฤษฎี AIDAS
ทฤษฎีการขาย

ทฤษฎีการขาย ที่เกี่ยวข้องการงานขายมีดังนี้
     1. ทฤษฎีแห่งการกระตุ้นและตอบสนอง  แนวคิดคือ การกระทำที่เกิดขึ้น  มีผลสืบเนื่องมาจากการตอบรับต่อการกระตุ้น  เช่นเดียวกับลูกค้าที่ได้รับการเสนอขายที่ดีจากพนักงานขายที่เชี่ยวชาญย่อมตอบสนองที่จะตัดสินใจซื้อในขณะนั้น
     2. ทฤษฎีลำดับขั้นในการตัดสินใจซื้อ หรือ ทฤษฎีไอดาส  เริ่มจากพนักงานขายต้องกระตุ้น
การรับฟังของลูกค้า(Attention) เกิดความสนใจ(Interest)ในสินค้าที่จะขายและเพิ่มพูนให้เกิดความต้องการ(Desire)และกระตุ้นเร่งเร้าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า(Action)ด้วยความพึงพอใจ(Satisfaction)
     3. ทฤษฎีแห่งความต้องการและความพึงพอใจ มีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด
     4. ทฤษฎีการขายตามความถูกต้องของสถาพการณ์

หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด