Marketing Department
สารบัญ
 
หน่วยการเรียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขาย
ช่องทางการจัดจำหน่าย
การจัดองค์การขาย
การสรรหา การคัดเลือก การอบรมพนักงานขาย
ทฤษฎีและเทคนิคการขาย
เอกสารการขาย
กระบวนการขาย
การเสนอการขาย
การแก้ปัญหาและการปิดการขาย
การติดตามผลและบริการหลังการขาย
จรรยาบรรณของพนักงานขาย
เนื้อหาวิชา
ภาพสินค้าในงานอุตสาหกรรม
ประเภทของการประกอบอาชีพทางการขาย

การขายในอุตสาหกรรม (Industrial Selling)
     1. การขายเพื่อการค้า (Trade Selling) คือการพยายามเพิ่มยอดขายให้แก่ลูกค้ารายเก่าและรายใหม่โดยเสนอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการจำหน่าย เช่นการจัดวางสินค้า
     2. การขายเพื่อการส่งเสริการจำหน่าย (Missionary Selling)  พนักงานขายจะช่วยชี้แนะและข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าและให้ความช่วยเหลือด้านการขาย  โดยให้สั่งซื้อสินค้าจากตัวแทนหรือพ่อค้าส่ง
     3. การขายสินค้าเทคนิค (Technical Selling) เช่นการใช้พนักงานขายที่เป็นวิศวกรให้
     4. การขายสำหรับธุรกิจใหม่ (New Business Selling) คือพนักงานขายที่รับคำสั่งซื้อจากรายใหม่  ที่ไม่เคยติดต่อมาก่อน

 
หน้าก่อน
หน้าถัดไป
 
สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค
สรรค์สร้างแนวคิด เนรมิตรงานเด่น มุ่งมั่นตรงประเด็น รู้-เป็นการตลาด